ÅPENT HJERTE-FELLESKAP,
beste levemåten i denne spesielle tiden?
   

Trenger vi nye levemåter i en ny tid ? Jeg tror det !
Mange har uttalt at 1990 - 2012 er en overgangstid, fra en epoke til en annen. Ulike disipliner omtaler denne tiden som helt spesiell : gamle tekster som Mayakalenderen og nyere forskning innen biologi, psykologi, legevitenskap, sjamanisme og ulike spirituelle retninger.
Ordet HOLISME forekommer stadig hyppigere. Det gleder meg at det bygges broer mellom spiritualitet og vitenskap. Jeg ser at alt er i forandring, og kan vurderes fra ulike synsvinkler.
Jeg opplever at jeg lever i en spesiell og spennende tid.

Jeg ser ikke mange sannheter, men veldig mange sannsynligheter ! For meg er HELHET og ENHET to sider av samme sak. For mye spesialisering skaper separasjon og oppdeling. Dermed mister vi det store overblikket, og da forsvinner helhets-forstalsen. Om mennesker hadde hatt bevissthet om at alt henger sammen som en stor organisk enhet, kunne de ikke ha skadet hverandre ,dyrene og naturen, for det betyr at de samtidig skader seg selv. Det moderne samfunn, som er stolt av sine spesialister, har kanskje noe a lære av ursamfunn, som lever i sam-skaping med natur og dyr.

Jeg ser mange tegn på at vi er på vei mot en holistisk forstålse, som jeg tror er en gjenoppdagelse av tidligere generasjoners visdom. Kvantefysikken og nyere biologi og medisin stadfester den holistiske vidsynte profilen. For eksempel at emosjoner og tros-oppfatninger påvirker biologien. Det sjelelige og spirituelle begynner a bli en integrert del av menneskesynet.
Dr. Ryke Geerd Hamer ,spesialist innen kreft-forskning, fikk selv kreft( også kona) da sonnen ble skutt. Han fant sammenhengen mellom emosjonelle sjokk og utvikling av sykdom, og brukte de neste 30 år til a forske i dette feltet. Han fant ut at den naturlige helbredelses-prosess aksellererer når folk ser sammenhengen og løser sine emosonelle konflikter.

Forskning pa IKKE-LOKAL BEVISSTHET har vist at bevisstheten ikke er bundet til kroppen, - at endel av sinnet er grenseløst, er energi og ikke materie. Noen forklarer fjernhealing ut fra denne forståelsen. Kvante-mekanikkens konkluderer med at : ALT SOM EKSISTERER I UNIVERSET HØRER SAMMEN. Vi er alle endel av et enermt mønster, der alle delene er forbundet. Fysikeren David Bohm snakker om en implisitt orden, som et mønster av bevisste lysbølger.

Mange hevder at store forandringer skjer med selve planeten jorden, noe som igjen påvirker menneskene ( Jordens magnetfelt endres raskt. Vi er på vei mot et polskift og jord-rotasjonen er langsommere : Gregg Braden, Little grandmother,Kieza mfl.)
Ut fra holisme og holotropisk forstaelse påvirker de ytre hendelser mennesket på alle plan :

- det emosjonelle : Mange opplever følesesmessige berg- og dal-baner
- det spirituelle : En global oppvåkning til hvem vi er som guddommelige med-skapere.
- det biologiske : DNA et er under utvikling fra 2 strengs til flere strengs. Eric Pearl ( reconnective healing ) hevder at han har et 3 strengs DNA. Noen hevder at hjernen er under ekspansjon og vil kunne ta i bruk flere potensialer.

- Det politiske plan : Jeg vil dele en personlig observasjon : Jeg er i skrivende stund i Egypt og har bevitnet en ny type revolusjon ( feb-mars 2011 )- et 2 ukers fredelig opprør, Forskjellig fra tidligere blodige revolusjoner, stod det egyptiske folk sammen i sine krav med sang og bønn som virkemidler. Da Mbarak falt, vasket de gater og bygninger - et vakkert symbol for utrensing av det gamle.

I rike land er overforbruket sykdoms-fremkallende. I Vesten har folk sine indre kriser med depresjon og selvmord, samt sosiale, emosjonelle, relasjons-messige og stress-relaterte problemer. Det økonomiske system vakler. Kanskje de rike land må tvinges til a se at grådighets-kulturen var feilslatt for alle ? Kanskje er det bra om det økonomiske system kollapser, for a gi rom for en mer rettferdig fordeling av godene ? Det blir i alle fall tydelig at indre fred og frihet ikke kan kjøpes

Vi har faktisk et valg. Vi kan se se dypere enn til overfladisk skrekk-basert nyhets-stoff. Da kan vi se menneskets storhet, evne til kjærlighet, solidaritet, deling av godene, skapere av harmoniske samfunn. I ethvert nå kan jeg velge mitt perspektiv.

Her i Sinai deler de alt de har. Jeg ga bort en pen vinter-jakke til en sudanesisk venn. Han mente en annen i Kairo trengte den mer enn ham, så han ville gi den videre. Her ser vi Åpent hjerte, en omsorg i praksis

HVORDAN MØTE TIDENS KRISER ?

Jeg ser både fordeler og ulemper ved vårt moderne velferdsamfunn. Det er flott at klasse-skillene er opphevet, og at staten tar vare på oss. Men det kan føre til ansvars-fraskrivelse : Mange gamle i omsorgs-hjem sitter ensomme og savner sine kjære.
Mange erfarer at krise-tider gir vekst. Det er min egen opplevelse etter å ha vandret gjennom sjelens mørke natt. KRISE er for meg kaos og nye muligheter. Jeg tolker denne tiden som en renselses-tid. Det gamle, dysfunksjonelle må renses ut for at det nye skal komme inn for fullt.
Og verdens-krisene blir sa synlige fordi media har et krise og ulykkes-fokus Det er de store natur-katastofer og menneskets mest primitive ego-krefter som er i fokus hver eneste dag. Hvorfor vise all elendigheten som det ikke er vilje til a forandre ? ( sult og død, som følge av skjev fordeling av godene )

Hvordan møter vi kriser ? Jeg tror fokuset vi har er avgjørende Fokuserer vi på smerte, farer og frykt for døden ? Eller på det gode liv og de mange mulighetene ? Tenker vi ut fra frykt eller kjærlighet ?

Biologen Bruce Lipton, fant ut at helsen påvirkes mer av tanker og holdninger, enn av gener. Cellene responderer på signaler fra tankene og følelsene, enten til sunnhet eller sykdom. Dersom vi virkelig tror på de krise-pregete nyheter, kan frykt aktiveres. Frykten holder oss i stagnasjon og kan på sikt skade kropp og sjel. Kjærligheten aktiveres når fokus rettes mot det gode og vakre. Det kan være lurt a sjekke , bli oppmerksom på hva vi tenker.

I folge Rudolf Steiner har evoulusjonen gatt fra gamle Stamme-samfunns vi- følelse til den INDUVIDUALISTISKE kultur- jeg-følelse. Og neste skritt i evolusjons-prosessen er et nytt VI-samfunn, men med individualitetn intergrert. Da på et høyere spirituellt plan slik at egoer ikke overstyrer. Det nye VI er preget av HELHET og ENHET-forstaelsen. Vi vil leve mer fra HJERTET, og intuisjonen er styrket. Jeg mener a se at dette er i ferd med a skje.

Begrepet ÅPENT HJERTE kan forstås som godhjertet-het, gjestfrihet, toleranse, eller som en hjerte-åpnende prosess.
Jeg har et Åpent hjerte -fokus, som har vokst frem med min egen Hjerte-åpnende prosess. Den vestlige kultur er intellektuell, Da jeg opplevde at dette hadde fort til en avstengt kropp og liten kontakt med følelsene, begynte jeg en reise fra Hodet til Hjertet. Jeg valgte kropps-treapi og pustet meg innover til mine dypere lag. De tunge, fortrengte følelser ble møtt og akseptert. Mer glede og overskudd kom frem.

Open heart work kan ta mange former. Enhver mÅ finne sin egen vei. Selve hjerte-åpningen leder frem til kjernen, til den vi egentlig er, til glede, medfølelse og kjærlighet.
Det er lett a se og fornemme åpne hjerter. Dyr og barn tiltrekkes disse som biene til honning-krukken. Åpne hjerter utstråler et sterkt energi-felt som virker på omgivelsene. Som åpne hjerter kan vi møtes i et kjærlighets-rom og skape det livet vi ønsker oss.
En open heart prosess er bevissthetsutvidende og spirituell. Alt henger jo sammen !

Jeg tror det er hit veien går nå og etter 2012. Jeg ser at stadig flere våkne sjeler møtes og forenes fra Hjerte til Hjerte i sam-skapelse med hverandre, med dyr og natur.
Jeg drømmer om samfunn hvor folk lever ut sine potensialer til det beste for helheten.

.Jeg anbefaler varmt a ta helt fri fra PC,telefon og aviser. Da kan hodet tommes, og du kan ta inn deg selv og naturen. Da kommer de positive tanker og følelser frem. Intuisjonen blir sterkere i et rolig sinn. For de fleste trengs mer enn en dag eller tre. Mange har ikke latt dette skje , for feriene har vært fylt av vedlikeholds-arbeid ( hus, hytte, båt...) eller fylt opp av sightseeing programmer.
Jeg holder Open Heart workshops. ( noen ganger med min svenske kollega, Axel von Malmborg ) Under 2 ukers samvær i Sinai transformeres slitsom fortid og hjerte åpning skjer. Ren uberørt natur i kontakt med alle elementene, er i seg selv helbredende.

Jeg tror at et stille sinn baner veien for sjelens visdom. Hans Børli er et eksempel. skogens mann sier ;

Ett er nødvendig

her i var vanskelige verden
av husville og heimlose
Å TA BOLIG I SEG SELV !
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen
Slik at menneskene
ute på veiene
kan se lys
i dine bebodde øyne !

OG

Det lille lyset
ditt eget brennende sinn
blender deg
Den som går med lykt i mørket,
han ser ikke stjernene !

Finn din plass i naturen. Og velkommen til mine plasser : Sørlandet med havutsikt, strand, øyer og båt, - vår og sommer. Sinai vinterstid, fra nov. Her møtes mange vakre sjeler og inspirerer hverandre. Og vi kan bli flere !

La oss leve slik Rumi sier ;

Dance, as though no one is watching
Love, as though you have never been hurt before.
Sing, as though no one can hear you
Work, as though you do not need the money
Live, as though heaven is on earth !

 

 
Copyright © 2006 www.bentemarcussen.info